Lưu trữ thẻ: Thánh Lễ Chúa Nhật

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên năm B, 16/06/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên năm B, 16/06/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên năm B, 09/06/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên năm B, 09/06/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô năm B, 02/06/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô năm B, 02/06/2024. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B, 26/05/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B, 26/05/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 19/05/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 19/05/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B, 12/05/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B, 12/05/2024  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh năm B, 28/04/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh năm B, 28/04/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B, 21/04/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B, 21/04/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh năm B, 14/04/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh năm B, 14/04/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh năm B, Chúa Nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, 07/04/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh năm B, Chúa Nhật về  Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, 07/04/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org