Lưu trữ thẻ: ThánhLễ

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên năm B, 14/07/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên năm B, 14/07/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên năm B, 07/07/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên năm B, 07/07/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên năm B, 30/06/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên năm B, 30/06/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên năm B, 23/06/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên năm B, 23/06/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên năm B, 16/06/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên năm B, 16/06/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên năm B, 09/06/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên năm B, 09/06/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô năm B, 02/06/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô năm B, 02/06/2024. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B, 26/05/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B, 26/05/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 19/05/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 19/05/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B, 12/05/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B, 12/05/2024  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org