Lưu trữ Danh mục: Bài Đọc Lời Chúa

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên năm B, 16/06/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên năm B, 16/06/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Lời Chúa, Chúa Nhật 16/06/2024

Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên, Năm B Bài đọc 1: Ed 17:22-24 Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Chính Ta sẽ chặt ngọn cao nhất cây hương nam; Ta sẽ bẻ một chồi non từ ngọn mọc ra và sẽ đem trồng nó trên núi cao chót vót. Ta sẽ trồng nó trên

Lời Chúa, Thứ Sáu 14/06/2024

Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên Bài đọc 1: 1 V 19:9a, 11-16 Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang. Có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Bỗng Chúa đi qua; có

Lời Chúa, Thứ Bảy 15/06/2024

Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên Bài đọc 1: 1 V 19:19-21 Trong những ngày ấy, Êlia xuống núi tìm đến cùng Êlisê, con ông Saphat, đang cày với mười hai đôi bò; chính Êlisê là người dẫn đôi bò thứ mười hai. Êlia tiến đến gần ông và ném áo choàng mình trên

Lời Chúa, Thứ Ba 11/06/2024

Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. Bài đọc 1: Cv 11:21b-26, 13:1-3 Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta sai Barnaba đến Antiôkia. Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện,

Lời Chúa, Thứ Năm 13/06/2024

Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Bài đọc 1: 1 V 18:41-46 Trong những ngày ấy, Êlia tâu cùng Acáp rằng: “Xin bệ hạ lên ăn uống, vì tôi nghe có tiếng mưa to”. Acáp liền lên ăn uống. Phần Êlia, ông trèo

Lời Chúa, Thứ Tư 12/06/2024

Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên Bài đọc 1: 1 V 18:20-39 Vua Acáp sai người triệu tập toàn thể con cái Israel và nhóm họp các tiên tri trên núi Carmel. Bấy giờ Êlia đến cùng toàn dân và tuyên bố rằng: “Các ngươi đi nước đôi cho đến khi nào? Nếu Chúa

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên năm B, 09/06/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên năm B, 09/06/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Lời Chúa, Thứ Hai 10/06/2024

Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên Bài đọc 1: 1 V 17:1-6 Trong những ngày ấy, Êlia người Thesbê thuộc miền Galaad, tâu vua Acáp rằng: “Có Chúa là Ðấng hằng sống, Thiên Chúa dân Israel, mà tôi đứng trước tôn nhan! Trong những năm sắp tới, sẽ không có sương mà cũng không

Lời Chúa, Chúa Nhật 09/06/2024

Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên, Năm B Bài đọc 1: St 3:9-15 Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng, và con đang ẩn núp”. Chúa