Lưu trữ Danh mục: Bài Đọc Lời Chúa

Lời Chúa, Thứ Sáu 10/05/2024

Thứ Sáu Tuần VI Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 18:9-18 (Khi Phaolô đang ở Côrintô), một đêm kia, Chúa hiện ra phán bảo Phaolô trong một thị kiến rằng: “Con đừng sợ, cứ giảng dạy, chứ đừng làm thinh; vì Ta ở cùng con, và không ai tra tay làm hại con, vì

Lời Chúa, Thứ Bảy 11/05/2024

Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 18:23-28 Sau khi ở lại Antiôkia ít lâu, Phaolô ra đi, lần lượt ngài đi qua các vùng Galata và Phrygia, làm cho tất cả môn đồ thêm vững mạnh. Bấy giờ có một người Do-thái tên là Apollô, quê ở Alexan-dria, rất lợi

Lời Chúa, Thứ Hai 06/05/2024

Thứ Hai Tuần VI Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 16:11-15 Chúng tôi xuống tàu tại Trôa và đi thẳng đến Samôthra, và hôm sau đến Nêapôli; rồi từ đó đi Philippê là thành thứ nhất vùng Macêđônia, và là xứ thuộc địa. Chúng tôi lưu lại thành này một ít ngày. Đến ngày

Lời Chúa, Thứ Năm 09/05/2024

Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 18:1-8 Trong những ngày ấy, Phaolô rời Athêna đi Côrintô; ngài gặp một người Do-thái tên là Aquila, quê ở Pontô, vừa từ đất Ý-đại-lợi đến làm một với vợ là Priscilla (bởi vì vua Clauđiô đã ra lệnh trục xuất mọi người Do-thái

Lời Chúa, Thứ Tư 08/05/2024

Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 17:15, 22–18:1 Trong những ngày ấy, những người tháp tùng Phaolô, dẫn đưa ngài cho đến Athêna; và khi đã nhận lệnh ngài truyền cho Sila và Timôthêu đến gặp ngài lập tức, họ liền ra đi. Bấy giờ Phaolô đứng giữa đồi Arêôpagô

Lời Chúa, Thứ Ba 07/05/2024

Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 16:22-34 Trong những ngày ấy, dân thành Philipphê xúm lại chống đối Phaolô và Sila; các nhà chức trách cho người xé áo choàng các ngài, và ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh các ngài nhừ tử, họ cho tống ngục, và truyền

Lời Chúa, Chúa Nhật 05/05/2024

Chúa Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh, Năm B Bài đọc 1: Cv 10:25-26, 34-35, 44-48 Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón ngài, và sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: “Xin ông chỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là

Lời Chúa, Thứ Bảy 04/05/2024

Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 16:1-10 Trong những ngày ấy, Phaolô đến Đerbê và Lystra. Ở đó có một môn đồ tên là Timôthêô, con của một bà Do-thái đã tin đạo, còn cha là người dân ngoại. Các anh em ở Lystra và Icôniô chứng nhận anh là

Lời Chúa, Thứ Sáu 03/05/2024

Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh THÁNH PHILÍPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Bài đọc 1: 1 Cr 15:1-8 Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo, nhờ đó

Lời Chúa, Thứ Năm 02/05/2024

Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Bài đọc 1: Cv 15:7-21 Trong những ngày ấy, khi đã cứu xét kỹ càng, Phêrô đứng lên nói: “Hỡi anh em, anh em biết rằng từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi để dân ngoại