Tag Archives: Suy Niệm

Lời Chúa, Thứ Sáu 24/11/2023

Thứ Sáu Tuần XXXIV Mùa Thường Niên CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng. Bài đọc 1: 2 Mcb 7:1,20-23,27b-29 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt

Lời Chúa, Thứ Năm 23/11/2023

Thứ Năm Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Bài đọc 1: 1 Mcb 2:15-29 Trong những ngày ấy, vua Antiôcô sai người đến cưỡng bách các người trốn ẩn tại thành Môđin cúng tế dâng hương và chối bỏ lề luật Thiên Chúa. Có nhiều người trong dân Israel tuân lệnh đến với họ, nhưng ông