Lưu trữ thẻ: SNLC

Lời Chúa, Thứ Ba 21/05/2024

Thứ Ba Tuần VII Mùa Thường Niên Bài đọc 1: Gc 4:1-10 Anh em thân mến, bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng,

Lời Chúa, Thứ Sáu 17/05/2024

Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 25:13-21 Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Berni xuống Cêsarêa chào Phestô. Vì hai người lưu lại đó nhiều ngày, nên Phestô đem chuyện Phaolô trình nhà vua rằng: “Ở đây có một người tù Phêlixê để lại. Lúc tôi ở Giêrusalem, các

Lời Chúa, Chúa Nhật 19/05/2024

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Thánh lễ Vọng Bài đọc 1: St 11:1-9 Lúc bấy giờ toàn thể lãnh thổ có một tiếng nói duy nhất và một ngôn ngữ như nhau. Khi con cháu ông Noe từ phương đông tiến đi, họ đã gặp một cánh đồng tại đất Sinêar

Lời Chúa, Thứ Bảy 18/05/2024

Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 28:16-20, 30-31 Khi chúng tôi đến Rôma, Phaolô được phép ở nhà riêng với người lính canh. Sau ba hôm, ngài mời các đầu mục người Do-thái đến. Khi họ đến, ngài nói với họ: “Thưa anh em, dầu tôi đây không làm điều

Lời Chúa, Thứ Ba 14/05/2024

Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Bài đọc 1: Cv 1:15-17, 20-26 Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em (đám đông có chừng một trăm hai mươi người) mà nói: “Hỡi anh em, phải ứng nghiệm lời Thánh Kinh mà Thánh Thần đã dùng miệng

Lời Chúa, Thứ Năm 16/05/2024

Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 22:30; 23:6-11 Trong những ngày ấy, toà án muốn biết đích xác người Do-thái tố cáo Phaolô về tội gì, nên cởi trói cho ngài, và truyền lệnh cho các thượng tế và toàn thể công nghị họp lại, rồi dẫn Phaolô đến đứng

Lời Chúa, Thứ Tư 15/05/2024

Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 20:28-38 Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn Êphêxô rằng: “Các ông hãy thận trọng, và săn sóc đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt các ông làm giám quản điều khiển giáo đoàn của Chúa đã được Người cứu

Lời Chúa, Chúa Nhật 12/05/2024

Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh, Năm B CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Bài đọc 1: Cv 1:1-11 Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ,

Lời Chúa, Thứ Sáu 10/05/2024

Thứ Sáu Tuần VI Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 18:9-18 (Khi Phaolô đang ở Côrintô), một đêm kia, Chúa hiện ra phán bảo Phaolô trong một thị kiến rằng: “Con đừng sợ, cứ giảng dạy, chứ đừng làm thinh; vì Ta ở cùng con, và không ai tra tay làm hại con, vì

Lời Chúa, Thứ Bảy 11/05/2024

Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 18:23-28 Sau khi ở lại Antiôkia ít lâu, Phaolô ra đi, lần lượt ngài đi qua các vùng Galata và Phrygia, làm cho tất cả môn đồ thêm vững mạnh. Bấy giờ có một người Do-thái tên là Apollô, quê ở Alexan-dria, rất lợi