Lưu trữ thẻ: Thánh Lễ Chúa Nhật

Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh năm B, 28/04/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh năm B, 28/04/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B, 21/04/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B, 21/04/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh năm B, 14/04/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh năm B, 14/04/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh năm B, Chúa Nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, 07/04/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh năm B, Chúa Nhật về  Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, 07/04/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thứ Sáu Tuần Thánh – Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa, 29/03/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh – Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa, 29/03/2024. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh lễ Tiệc Ly, 28/03/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh lễ Tiệc Ly, 28/03/2024. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá năm B, 24/03/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá năm B, 24/03/2024. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay năm B, 17/03/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần V  Mùa Chay năm B, 17/03/2024. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay năm B, 10/03/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần IV  Mùa Chay năm B, 10/03/2024 Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay năm B, 03/03/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần III  Mùa Chay năm B, 03/03/2024 Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org