Lưu trữ thẻ: Thánh Lễ Chúa Nhật

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng năm B, 24/12/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng năm B, 24/12/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng năm B, 17/12/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng năm B, 17/12/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng năm B, 10/12/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng năm B, 10/12/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng năm B, 03/12/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng năm B, 03/12/2023 Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 19/11/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 19/11/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật XXXII Thường niên năm A, 12/11/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật XXXII Thường niên năm A, 12/11/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường niên năm A, 05/11/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường niên năm A, 05/11/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật XXX Thường niên năm A, 29/10/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật XXX Thường niên năm A, 29/10/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIX Thường niên năm A, 22/10/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật XXIX Thường niên năm A, 22/10/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org