Lưu trữ thẻ: Thánh Lễ Chúa Nhật

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVIII Thường niên năm A, 15/10/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật XXVIII Thường niên năm A, 15/10/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVII Thường niên năm A, 08/10/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật XXVII Thường niên năm A, 08/10/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, 01/10/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, 01/10/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật XXV Thường niên năm A, 24/09/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật XXV Thường niên năm A, 24/09/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIV Thường niên năm A, 17/09/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật XXIV Thường niên năm A, 17/09/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIII Thường niên năm A, 10/09/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật XXIII Thường niên năm A, 10/09/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật XXII Thường niên năm A, 03/09/2023

  Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật XXII Thường niên năm A, 03/09/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa.   Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật XX Thường niên năm A, 20/08/2023

  Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật XX Thường niên năm A, 20/08/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org