Lưu trữ Danh mục: Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm, Suy niệm lời Chúa, Suy niệm Chúa nhật, Suy niệm hằng ngày

ĐẤNG CÓ UY QUYỀN  21 (Đến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. 22 Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. 23 Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô