Lưu trữ thẻ: Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Đấng bào chữa và cầu bầu cho các tín hữu

Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Đấng bào chữa và cầu bầu cho các tín hữu

Ngày 8/12 hằng năm, Giáo Hội cử hành Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tín điều long trọng được Đức Giáo Hoàng Piô IX xác định vào năm 1854.