Lời Chúa, Thứ Sáu 03/09/2021

Thứ Sáu Tuần XXII Mùa Thường Niên Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Bài đọc 1: Cl 1:15-20 Đức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật, vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật …

Đọc tiếp